Letselschade

letselschade

Letselschade

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die is ontstaan door letsel als gevolg van een ongeval of een medische fout. Onder letsel wordt verstaan een beschadiging of verwonding van het lichaam. Letsel kan lichamelijk, geestelijk of een combinatie van beiden zijn. Voorbeelden:

Lichamelijk letsel

 • (Schaaf- of brand-)wonden
 • Littekens
 • Spierletsel
 • Botbreuken
 • Zenuwletsel
 • Dwarslaesie

Geestelijk letsel

 • Depressie
 • Pijnstoornis
 • Slaapproblemen
 • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)
 • Cognitieve klachten (concentratie-/ geheugenstoornissen)

Lichamelijk en geestelijk

 • Whiplash
 • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • Vermoeidheid

Wat valt onder letselschade?

Letselschade is te onderscheiden in materiële en immateriële schade.

Materiële schade

Materiële schade is – het woord zegt het al – materieel, tastbaar. Het is voelbaar in de portemonnee. Materiële schade bestaat uit (extra) kosten en verlies van inkomsten. Voorbeelden:
 • Vervoerskosten
 • Medische kosten
 • Huishoudelijke hulp

Immateriële schade

Immateriële schade is de schade die bestaat uit pijn, verdriet en verloren levensvreugde door het letsel of de gevolgen daarvan. Deze schade is meer emotioneel. Voorbeelden:
 • Pijn door het letsel of een operatie
 • Verdriet en minder kunnen genieten van het leven vanwege de beperkingen die het letsel met zich meebrengt
 • Schaamte voor littekens
Vergoeding van deze immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Een man loopt een beenbreuk op en moet daarvoor per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht en daar worden geopereerd. Het letsel is de beenfractuur. De letselschade is alle schade als gevolg van de beenfractuur, waaronder de pijn die hij voelt en het eigen risico dat hij aan de zorgverzekeraar moet betalen voor het ambulancevervoer. Voor de pijn krijgt hij een smartengeldvergoeding.

Wanneer heeft u recht op vergoeding van letselschade?

Aansprakelijkheid wederpartij

U heeft recht op een letselschadevergoeding indien een andere partij tegenover u aansprakelijk is voor uw letselschade. Dat kan zijn wanneer u slachtoffer bent geworden van een onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming van een ander. Voorbeelden van situaties waarin een wederpartij tegenover u aansprakelijk kan zijn:
 • Een automobilist verleent u geen voorrang
 • Een achterop aanrijding
 • Een aanrijding tussen een automobilist en u als voetganger of fietser
 • Een ongeval tijdens uw werk
 • Een fout van een collega op het werk
 • Een foute diagnose of (na)behandeling van een arts of ziekenhuis
 • Een hondenbeet
 • Een val of trap van een paard
 • Een val van een kind tijdens gymles
 • Een gebrekkige weg, zaak of woning
 • Een gebrekkig product
 • Geweld, mishandeling of misbruik

Aansprakelijkheidserkenning

Een erkenning van de aansprakelijkheid door de wederpartij is van groot belang. Als u dat heeft, dan kunt u namelijk een start maken met het daadwerkelijk verhalen van uw letselschade. Bovendien weet u dan dat de wederpartij ook de redelijke advocaatkosten op grond van de wet moet vergoeden.

Wie is aansprakelijk tegenover u?

Heeft u letsel opgelopen door een ongeval, (medische) fout of geweldsmisdrijf? Is aansprakelijkheid tegenover u nog niet erkend? Of heeft u überhaupt geen idee of iemand tegenover u aansprakelijk zou kunnen zijn voor uw letselschade? Win in dat geval ALTIJD juridisch advies in!

Wacht niet te lang. U loopt het risico dat uw vordering verjaart als u niets onderneemt. Zelfs als u denkt dat het uw eigen schuld is, dat er niemand anders in het spel is of de wederpartij geen cent te makken heeft, is het zinvol juridisch advies in te winnen. Als letselschadeadvocaat weet ik als geen ander wegen te vinden die in die gevallen tóch kunnen leiden tot een (volledige) schadevergoeding.

Een eerste adviesgesprek is bij mij altijd GRATIS, dus wat heeft u te verliezen?

Een eerste adviesgesprek is bij mij altijd gratis, dus wat heeft u te verliezen? Neem contact met mij op voor een juridisch advies of doe de letselschadetest.

Ik wist niet wie aansprakelijk was

Ik was van een paard afgevallen en had ernstig letsel opgelopen. Mijn zorgverzekeraar verwees mij 1,5 jaar na de val naar Carmen voor een vrijblijvend en gratis juridisch adviesgesprek. Ik dacht dat ik nergens recht op had, omdat het mijn eigen schuld was en ik sowieso te laat was. Maar dankzij Carmen weet ik inmiddels dat de eigenaar van het paard aansprakelijk is en heb ik al een flink voorschot op mijn schade vergoed gekregen. Gelukkig waren we niet te laat!

Amazone

Te laat & spijt!

Ik heb een ongeval op het werk gehad en heb daar na 7 jaar nog steeds erg veel last van. Het bedrijf is inmiddels failliet. Ik wist destijds niet dat ik recht had op een letselschadevergoeding. Nu ben ik te laat en heb ik spijt dat ik niet eerder om juridisch advies heb gevraagd.

Anoniem

Wie heeft recht op vergoeding van letselschade?

 • Het slachtoffer dat lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen;
 • Derden: zij hebben een beperkt recht op materiële schadevergoeding, namelijk inzien zij kosten maken ten behoeve van het slachtoffer, die deze kosten indien hij ze zelf zou hebben gemaakt ook van de wederpartij had kunnen terugvorderen;
 • Mensen bij wie een ernstige shock is teweeggebracht door het waarnemen van een ernstig ongeval, (medische) fout of misdrijf dan wel (kort daarna) een directe confrontatie met de ernstige gevolgen ervan, zoals ernstig letsel of overlijden, hebben recht op vergoeding van shockschade;
 • De werkgever van het arbeidsongeschikte slachtoffer heeft recht op vergoeding van (een deel van) het door hem aan het slachtoffer doorbetaalde loon en de door hem gemaakte redelijke re-integratiekosten;
 • Naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel of nabestaanden van een overleden slachtoffer hebben vanaf 1 januari 2019 beperkt recht op vergoeding van affectieschade.

Wat is de omvang van uw letselschade?

Hoofdregel: volledige schadevergoeding

Volgens de wet heeft een slachtoffer die schade lijdt recht op volledige schadevergoeding. Niet meer en niet minder. Dat klinkt rechtvaardig, toch? Immers, waarom zou u genoegen moeten nemen met een gedeeltelijke schadevergoeding als de wederpartij volledig aansprakelijk is voor uw schade? En waarom zou u meer dan volledig moeten worden gecompenseerd?

Wat een volledige schadevergoeding voor u precies inhoudt is afhankelijk van uw situatie. Ik zal dit toelichten aan de hand van een voorbeeld:

Twee vrouwen krijgen een ongeval op hun werk. Zij kunnen door hun lichamelijke klachten het huishouden niet meer zelf doen en schakelen beiden een huishoudster in voor 6 uur per week. De ene vrouw was vóór het ongeval gezond en kon alles zelf, de andere vrouw had al beperkingen, waarvoor zij al 3 uur huishoudelijke hulp had. In beide gevallen is de werkgever 100% aansprakelijk. Beide vrouwen hebben dus recht op volledige schadevergoeding. De ene vrouw krijgt in dat geval 6 uur huishoudelijke hulp per week vergoed, de andere vrouw slechts (6 – 3) 3 uur.

Uitzondering

In geval van eigen schuld van het slachtoffer, kan de schadevergoedingsplicht van de aansprakelijke partij worden verminderd. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als u zelf ook een verkeersfout heeft gemaakt, in de auto geen gordel droeg, met alcohol achter het stuur zat of als u uw schade niet voldoende hebt beperkt. Op het slachtoffer rust een schadebeperkingsplicht. Kostenposten moeten in twee opzichten redelijk zijn:

 1. het moet redelijk zijn dat de kosten worden gemaakt; en
 2. de hoogte van de kosten moeten redelijk zijn.

Claimt u bijvoorbeeld vervoerskosten, dan moet de situatie zo zijn dat u vanwege het letsel niet te voet of per fiets kunt gaan en thuis blijven geen optie is (1) en kunt u geen (dure) taxikosten claimen indien er (goedkoper) openbaar vervoer, bijvoorbeeld de bus of trein, mogelijk is (2).

Hoe kunt u uw letselschade berekenen?

Er zijn heel veel verschillende schadeposten als gevolg van letsel.   cvd letselschade schadevergoeding schadeposten Lees ook: top 33 verhaalbare schadeposten

Algemeen

Schade is het verschil tussen de situatie zonder ongeval of medische fout en de huidige, daadwerkelijke situatie mét ongeval of medische fout.

Bij het berekenen van uw persoonlijke letselschade komt veel kijken. Er moet niet alleen worden ingeschat hoe uw situatie zonder ongeval of medische fout zou zijn verlopen, ook moet worden ingeschat hoe uw toekomst er mét ongeval of medische fout uit zal gaan zien. Er moeten de nodige uitgangspunten worden geformuleerd, gebaseerd op het verleden, de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkelingen. Aannames zijn soms onvermijdelijk.

Materiële schade

Bij de materiële schadeposten moet rekening worden gehouden met in de letselschadepraktijk gangbare richtlijnen. Moet u voor uw herstel een nieuw bed aanschaffen, dan wordt er rekening mee gehouden dat u iets ‘ouds’ vervangt door iets nieuws. Er vindt vaak een afschrijving plaats. Voor te laat betaalde schadevergoeding dient wettelijke rente te worden berekend. Bij inkomensschade moet een bruto/netto-berekening worden gemaakt. Voor in de toekomst te betalen materiële schade moet rekening worden gehouden met indexatie, sterftekans etcetera. Dit is niet eenvoudig zelf te berekenen. Ik adviseer u dan ook dit over te laten aan een expert.

Immateriële schade (smartengeld)

Smartengeld berekenen is helemaal een vak apart. Dit kan ook niet reeds aan het begin van een letselschadetraject. Het smartengeld is namelijk voor de hele periode waarin u pijn, verdriet en gederfde levensvreugde ervaart. Aan het begin van het letselschadetraject weet nog niemand hoe lang uw herstel zal duren en of u in de toekomst al dan niet blijvende klachten en/of beperkingen van het letsel zult ondervinden. Hierover valt pas iets te zeggen wanneer sprake is van een (relatieve) medische eindtoestand. Dat wil zeggen wanneer u volledig bent hersteld of wanneer sprake is van een stabiele toestand waarbij het toekomstige verloop van de klachten en/of beperkingen in beeld is gebracht (bijvoorbeeld door een helder deskundigenoordeel). Daarom wordt smartengeld pas aan het einde van een letselschadetraject vastgesteld.

Smartengeld moet volgens de wet naar billijkheid worden vastgesteld. Dit is een vage term die rechters veel vrijheid geeft in het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Wat een rechter zal doen is uw situatie vergelijken met eerder in de rechtspraak vastgestelde smartengeldbedragen. Dat doe ik als letselschadeadvocaat dus ook. Er wordt gekeken naar het soort letsel, de ernst ervan, de duur van het herstel, de medische ingrepen, eventuele complicaties, de beperkingen, de mate van (blijvende) arbeidsongeschiktheid en alle overige relevante omstandigheden zoals uw geslacht en leeftijd. Omdat er in de maatschappij veelvuldig geklaagd wordt dat de smartengeldbedragen in Nederland te laag zijn, zijn er al rechters die het smartengeld ophogen met een bepaald percentage.

Als u letsel heeft opgelopen door een ongeval of medische fout doet u er verstandig aan een letselschadespecialist te vragen uw smartengeldvergoeding te berekenen. Als advocaat heb ik toegang tot de rechtspraak met betrekking tot het smartengeld, zodat ik voor u de benodigde vergelijking kan maken. Ik kan voor u dus een indicatie of berekening maken van het smartengeld waarop u aanspraak zou kunnen maken.

Neem - geheel vrijblijvend en kosteloos - contact met mij op voor een letselschadeberekening

Hoe kunt u letselschade claimen?

Om letselschade te kunnen claimen is de eerste stap de wederpartij aansprakelijk stellen voor uw schade. U dient de wederpartij een aansprakelijkstelling te sturen. Daarna, als aansprakelijkheid is erkend, kunt u een begin maken met het inzichtelijk maken van uw schade en een claim neerleggen bij de wederpartij.

    cvd letselschadetraject Lees meer over het letselschadetraject

De bewijslast van de aansprakelijkheid, het bestaan en de omvang van uw schade en het oorzakelijke verband tussen de gebeurtenis en uw schade rust op u als eisende partij.

TIP: Verzamel zoveel mogelijk stukken met betrekking tot de aansprakelijkheid en schade, bewaar bonnen, facturen en specificaties van uw kosten en noteer de gereden kilometers naar ziekenhuizen, revalidatiecentra, behandelaars etc.

Heeft u recht op een letselschade advocaat?

Ja! Als de wederpartij tegenover u aansprakelijk is voor uw letselschade, dan heeft u recht op juridische bijstand van een letselschadeadvocaat. De aansprakelijke partij moet de (redelijke) kosten daarvan vergoeden.

U kunt natuurlijk proberen uw letselschade zelf te claimen. Maar let op! Als u niet op de hoogte bent van de geldende regels, loopt u echter al gauw tegen problemen aan. U loopt het risico dat de wederpartij de aansprakelijkheid ten onrechte afwijst, u bepaalde schadeposten over het hoofd ziet of minder vergoed krijgt dan waar u recht op heeft. U doet er daarom verstandig aan, zeker bij complex of langdurig letsel, een professional in te schakelen.

U mag zelf kiezen of u bijstand wilt van een letselschadejurist of letselschadeadvocaat (die wel of niet lid is van de LSA). Een advocaat heeft een hogere opleiding gehad dan een jurist. En een LSA-advocaat heeft daarbovenop nog de kwalitatief hoogst haalbare specialisatieopleiding gedaan (gegeven door de slimste hoogleraren in het letselschaderecht).

Bent u geïnteresseerd in juridische bijstand? Maak direct gratis online een afspraak met mij voor een kennismakings- en intakegesprek.