Letselschadetraject

cvd letselschadetraject stappenplan

Het letselschadetraject in 2 stappen

Hoe verloopt het letselschadetraject?

Geen enkele cliënt is hetzelfde. Geen enkel letselschadetraject verloopt precies hetzelfde. De behandeling van uw letselschadezaak zal dus ook maatwerk zijn. Bij de behandeling van een letselschadezaak ga ik echter wel volgens een vast stappenplan te werk. Elk letselschadetraject is namelijk in de volgende 2 stappen in te delen. Graag vertel ik u wat u daarbij van mij kunt verwachten.

Stap 1: aansprakelijkheid van de wederpartij vaststellen

 • Gratis intakegesprek: tijdens dit gesprek verzamel ik samen met u alle gegevens die ik nodig heb om de aansprakelijkheid van de wederpartij te beoordelen. Soms zijn er aanvullende gegevens nodig. Zo kan bij arbeidsongevallen bijvoorbeeld een arbeidsinspectierapport van belang zijn. Bij medische fouten is het medische dossier nodig. 
 • Haalbaarheidsoordeel: tijdens het intakegesprek of na ontvangst van de aanvullende gegevens geef ik u duidelijkheid over de kans van slagen van uw letselschadezaak. Uiteraard informeer ik u ook over mijn plan van aanpak en de eventuele daaraan verbonden kosten. Bij medische fouten is het noodzakelijk een haalbaarheidsoordeel van mijn medisch adviseur aan te vragen.
 • Aansprakelijkstelling: indien uw zaak kans van slagen heeft en u mij opdracht geeft tot het behandelen van uw letselschadezaak, stuur ik de aansprakelijk te stellen partij een brief met een aansprakelijkstelling. Erkent de wederpartij de aansprakelijkheid, dan is deze vastgesteld en kan een begin worden gemaakt met stap 2. U weet dan ook gelijk zeker dat de redelijke advocaatkosten door de wederpartij worden vergoed.
 • Eventuele vervolgstappen: erkent de wederpartij de aansprakelijkheid niet, dan overleg ik met u over de te nemen vervolgstappen. Dat kan zijn het voeren van een juridische discussie met de wederpartij, het verzamelen van nader bewijsmateriaal, het horen van getuigen, het voeren van een mediationgesprek of – in het uiterste geval – het starten van een gerechtelijke procedure. Als advocaat kan ik zelf namens u uw zaak aan de rechter voorleggen. Als de rechter vervolgens verklaart dat de wederpartij aansprakelijk is, kan eveneens stap 2 worden gezet.

Stap 2: schadevergoeding vaststellen

 • Schadeverhaal: vlak na een ongeval of medische fout maakt u vaak al direct kosten. Te denken valt onder andere aan kledingschade, vervoerskosten en medische kosten. Zo snel mogelijk na de vaststelling van de aansprakelijkheid claim ik deze kosten namens u bij de wederpartij. Ik zorg ervoor dat al uw schade rechtstreeks aan u wordt vergoed, zodat u niet onnodig lang op uw geld hoeft te wachten.
 • Voorschotten: zolang u nog niet volledig bent hersteld, verzoek ik de wederpartij regelmatig om betaling van voorschotten op de schade die u nog zult lijden. Zo wordt voorkomen dat u in financiële problemen komt door het u overkomen ongeval of de medische fout.
 • Overleg: indien u dat wenst, maak ik met de wederpartij een afspraak voor een eerste kennismaking en overleg bij u thuis. Ik begeleid u voorafgaand aan en tijdens dat gesprek. U vertelt de wederpartij over uw letsel en uw persoonlijke situatie voor en na ongeval of medische fout. Ik overleg met de wederpartij over uw schade, een schadevergoeding, een voorschot en maak afspraken over de vervolgstappen. Dit doe ik overigens gedurende het gehele letselschadetraject.
 • Meedenken: ik denk actief met u mee over wat er nodig is om uw leven weer op de rit te krijgen. Leiden uw klachten en/of beperkingen tot problemen in de huishouding? Dan adviseer ik u een huishoudelijke hulp in te schakelen totdat u het weer zelf aankunt. Uiteraard zal ik de kosten op de wederpartij verhalen. Verloopt de re-integratie in uw eigen werk moeizaam? Dan kan ik – in overleg met de wederpartij en op haar kosten – wellicht een arbeidsdeskundige inschakelen die u kan helpen weer op het juiste pad te komen of zelfs uw droombaan te verkrijgen. Hierin ben ik onderscheidend ten opzichte van vele andere letselschadespecialisten die hier geen aandacht aan besteden en alleen achteraf de geleden schade claimen.
 • Juridische discussie: het komt regelmatig voor dat een verzekeraar betaling van een schadevergoeding uitstelt of weigert op juridische gronden. Een verzekeraar betwist bijvoorbeeld het (causaal) verband tussen een ongeval of medische fout enerzijds en de schade anderzijds, het bestaan van uw schade of de omvang ervan. Het voeren van een juridische discussie is natuurlijk de toegevoegde waarde van een advocaat en kunt u helemaal aan mij overlaten.
 • Bewijsvoering: om de wederpartij ervan te overtuigen dat de geclaimde schade ook daadwerkelijk moet worden vergoed, zal er – vooral naarmate uw herstel langer duurt – meestal bewijs van uw schade moeten worden geleverd. Ik verzorg voor u de medische en juridische onderbouwing van uw letselschade. Daarbij houd ik uw privacybelang in het oog. Ik zal zo nodig de relevante medische stukken verzamelen en een medisch oordeel vragen aan mijn medisch adviseur. Mocht een onafhankelijk deskundigenoordeel nodig zijn, dan regel ik dat voor u. De kosten hiervan zijn voor rekening van de aansprakelijke partij. U hoeft alleen kopieën van bonnen, nota’s, facturen e.d. aan mij toe te sturen.
 • Schadevaststelling: als de medische gevolgen van het ongeval of de medische fout duidelijk zijn, zal ik de totale schade berekenen. Ook de eventuele toekomstige schade en de hoogte van het smartengeld stel ik dan vast. Ik bespreek dit met u en treed hierover vervolgens in overleg c.q. onderhandeling met de wederpartij. In de meeste gevallen leidt dat tot een definitieve regeling, die wordt vastgelegd in een door mij gecontroleerde vaststellingsovereenkomst, al dan niet met een eventueel voorbehoud voor nog in de toekomst te lijden schade. Ik tref uitsluitend een regeling indien u dat wenst. U beslist. Uiteraard zie ik erop toe dat de wederpartij de verschuldigde schadevergoeding daadwerkelijk zoals overeengekomen aan u betaalt.
 • Eventuele vervolgstappen: mocht er geen overeenstemming kunnen worden bereikt over de omvang van de schade, dan overleg ik met u over de mogelijke vervolgstappen, zoals het voeren van een procedure. Zover komt het echter zelden.

Hoe lang duurt een letselschadetraject?

Een letselschadetraject kan lang duren. Dat komt doordat een letselschadezaak pas goed kan worden afgewikkeld als er sprake is van een (relatieve) medische eindsituatie. Dat wil zeggen: een situatie waarin u volledig bent hersteld of waarin geen verder herstel meer te verwachten valt. Vaak is die situatie binnen 2 jaar bereikt. Mijn streven is dan ook om het letselschadetraject niet veel langer dan 2 jaar te laten duren.