Verkeersongeval

cvd letselschade verkeersongevallen

Inleiding

In 2016 waren er 21.400 ernstig gewonden en 629 doden door verkeersongevallen (bron: SWOV). Het aantal verkeersdoden is sinds 1970 flink gedaald. Het aantal ernstige verwondingen is daarentegen gestegen.

U kunt op verschillende manieren betrokken raken bij een verkeersongeval. Voor iedere persoon gelden, afhankelijk van het soort verkeersongeval en de (eventuele) wederpartij, andere regels omtrent de aansprakelijkheid.

– Wie is tegenover u aansprakelijk?
– Heeft u recht op volledige schadevergoeding?
– Wat moet u doen om schadevergoeding te verkrijgen?

Kies hieronder één van de 3 typen slachtoffers en vind het antwoord dat op uw situatie van toepassing is.

 

Aansprakelijkheid voor verkeersongeval

cvd letselschade auto bestuurder

U bent bestuurder van een motorrijtuig en heeft letselschade

Bent u aangereden door een ander motorrijtuig?

U kunt uw letselschade verhalen op de eigenaar van het andere motorrijtuig of rechtstreeks op diens WAM-verzekeraar (auto-, bromfiets- of scooterverzekeraar) indien de wederpartij een onrechtmatige daad heeft gepleegd (art. 6:162 BW). Van een onrechtmatige daad is sprake als er maatschappelijk onzorgvuldig is gehandeld. Bijvoorbeeld bij verkeersfouten, zoals:
 • door rood licht rijden;
 • geen voorrang verlenen;
 • achterop rijden;
 • spookrijden etc.
De schadevergoedingsplicht van de wederpartij kan verminderen als u eigen schuld treft. Voorbeelden van eigen schuld zijn:
 • een eigen verkeersfout;
 • geen gordel dragen;
 • alcoholgebruik;
 • geen rijbewijs.
Is uw verwijt vele malen ernstiger dan dat van de wederpartij, dan kan zelfs worden bepaald dat de wederpartij niets aan u hoeft te vergoeden.

Is het andere motorrijtuig buitenlands?

Heeft u in Nederland of in de EU een verkeersongeval meegemaakt waarbij een buitenlands motorrijtuig uit een EU-land betrokken is, dan kunt u zich wenden tot de – (vaak) buitenlandse – eigenaar van het motorrijtuig of diens – tevens buitenlandse – WAM-verzekeraar. Handig is dat echter niet, zeker niet als u de taal niet machtig bent. U kunt dan terecht bij de Nederlandse vertegenwoordiger van de buitenlandse WAM-verzekeraar. Meer informatie hierover vindt u op: https://insurersnlbureau.vereende.nl/vertegenwoordiger.

Is het andere motorrijtuig onbekend (geen kenteken) of onverzekerd?

Verzoek dan het Waarborgfonds Motorverkeer uw letselschade vergoeden. Zij vergoedt onder bepaalde voorwaarden schade veroorzaakt door onbekende of onverzekerde motorrijtuigen. Tips:
 • doe zo spoedig mogelijk na het verkeersongeval aangifte bij de politie;
 • zorg voor een getuigenverklaring.
Meer informatie hierover vindt u op:  https://waarborgfonds.vereende.nl/.

Heeft u een verkeersongeval met een fietser/voetganger gehad?

Ook hier geldt - net als bij automobilisten onderling - dat u moet aantonen dat de fietser of voetganger onrechtmatig heeft gehandeld, door bijvoorbeeld een verkeersfout te maken. De regel is dat u als bestuurder van een motorrijtuig uw schade in beginsel voor een gedeelte zelf moet dragen. U kunt dus niet uw gehele schade op de fietser of voetganger verhalen. Een uitzondering geldt in geval van overmacht. Overmacht is echter bijna nooit aan de orde. Een beroep op overmacht slaagt alleen als u rechtens geen enkel verwijt treft en eventuele verkeersfouten van anderen voor u zo onwaarschijnlijk waren dat u hiermee geen rekening hoefde te houden. U moet erop bedacht zijn dat andere verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, fouten maken. Fietsers en voetgangers zijn meestal verzekerd tegen aansprakelijkheid voor aan derden veroorzaakte schade door middel van een aansprakelijkheidsverzekering (vaak AVP-verzekering genoemd). Ook schade veroorzaakt met een elektrische fiets valt onder de AVP-verzekering. U kunt echter niet rechtstreeks bij de verzekeraar aankloppen.

Heeft u een eenzijdig ongeval gehad?

Heeft u met uw auto, bromfiets of scooter een paaltje, boom of loslopend wild geraakt en daarbij zelf letselschade opgelopen? Heeft u naast uw WA, WA+ of WA Cascodekking een SVI-dekking (Schadeverzekering In- of Opzittenden; zie uw polis)? Dan krijgt u uw daadwerkelijke letselschade onder bepaalde voorwaarden vergoed van uw eigen verzekeraar. Heeft u een OVI-dekking (Ongevallenverzekering In- of Opzittenden)? Dan krijgt u een som geld uitgekeerd  in geval van overlijden of blijvende invaliditeit. Heeft u letselschade opgelopen door een gebrekkig(e) weg, bijvoorbeeld door een gat in de weg, dan is de wegbeheerder in beginsel aansprakelijk.

Wat moet u nu doen?

Stap 1 is het aansprakelijk stellen van de wederpartij. Dit doet u door middel van een aansprakelijkstellingsbrief. Het Waarborgfonds Motorverkeer en uw SVI-verzekeraar stuurt u een verzoek tot schadevergoeding. Indien en voor zover aansprakelijkheid wordt erkend of wordt bevestigd dat de schade in samenspraak met u zal worden vergoed, kunt u naar stap 2: het afwikkelen van uw letselschade.

Wilt u weten hoe u een perfecte aansprakelijkstelling opstelt of wilt u juridische bijstand bij het verhalen van uw schade? Neemt u dan gerust – geheel vrijblijvend en kosteloos – contact op met mij of maak direct een afspraak.

cvd letselschade auto passagier

U bent passagier van een motorrijtuig en heeft letselschade

Als passagier van een auto, scooter, snor- of bromfiets heeft u meestal geen schuld aan een verkeersongeval. Het is de bestuurder van het motorrijtuig dat u vervoert of een ander die een verkeersfout heeft gemaakt en dus aansprakelijk is voor uw letselschade.

Heeft u een eenzijdig of meerzijdig verkeersongeval gehad?

Op grond van de Bedrijfsregeling Schuldloze Derden mag u als passagier zelf een partij kiezen op wie u uw letselschade wilt verhalen. De meest voor de hand liggende wederpartijen zijn:
 • de eigenaar van het motorrijtuig dat u vervoerde;
 • de WAM-verzekeraar van het motorrijtuig dat u vervoerde;
 • de (eventueel) andere betrokken partij die een verkeersfout heeft gemaakt;
 • diens WA(M)-verzekeraar.

Heeft u eigen schuld aan het verkeersongeval?

Eigen schuld kan bijvoorbeeld zijn:
 • de bestuurder afleiden;
 • aan het stuur of de handrem trekken;
 • staan achterop een scooter.
Kan de wederpartij bewijzen dat u een verwijt treft ten aanzien van het ontstaan van uw letsel(schade), dan zal zijn schadevergoedingsplicht verminderen. U kunt dan niet uw volledige schade op de wederpartij verhalen.

Wat moet u nu doen?

Stap 1 is een aansprakelijkstelling versturen naar de wederpartij van uw keuze. Zodra aansprakelijkheid is erkend, kan een begin worden gemaakt met het afwikkelen van uw letselschade (stap 2).

Wilt u weten hoe u een perfecte aansprakelijkstelling opstelt of wilt u juridische bijstand bij het verhalen van uw schade? Neemt u dan gerust – geheel vrijblijvend en kosteloos – contact op met mij of maak direct een afspraak.

cvd letselschade fietser

U bent fietser of voetganger en heeft letselschade door toedoen van een fietser of voetganger

Heeft de wederpartij een verkeersfout gemaakt? Zoals: geen voorrang verlenen, te dicht bij u fietsen of achterop rijden? Dan is uw letselschade in beginsel verhaalbaar op de fietser of voetganger. Zij zijn meestal wel verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid door middel van een AVP-verzekering. De schadevergoedingsplicht van de wederpartij kan verminderen bij eigen schuld aan uw zijde. Voorbeelden van eigen schuld zijn: een eigen verkeersfout of alcoholgebruik.

U bent fietser of voetganger en heeft letselschade door toedoen van een motorrijtuig

Voor zwakkere verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, gelden ten opzichte van motorrijtuigen speciale regels.

Hoofdregel: aansprakelijkheid eigenaar motorrijtuig

Hoofdregel is dat in geval van botsing met een motorrijtuig op een openbare weg de eigenaar van dat motorrijtuig aansprakelijk is voor de hierdoor veroorzaakte schade aan niet met dat motorrijtuig vervoerde personen en zaken, ook indien iemand anders het motorrijtuig bestuurde (art. 185 WVW). Een motorrijtuig is bijvoorbeeld een auto, bus, vrachtwagen, scooter of bromfiets. De verzekeraar van het motorrijtuig (WAM-verzekeraar) zal in de meeste gevallen uiteindelijk de schade dragen en deze in samenspraak met u afwikkelen nadat aansprakelijkheid is erkend.

Is uw kind (jonger dan 14 jaar) het slachtoffer? 100%-regel

De eigenaar van het motorrijtuig is verplicht 100% van de schade van uw kind te vergoeden, tenzij sprake is van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid van uw kind.

Bent u of uw kind 14 jaar of ouder en slachtoffer? 50%-regel

Als u geen verwijt te maken valt ten aanzien van het ongeval, dan is 100% van uw schade op de wederpartij verhaalbaar. Indien het ongeval mede door uw eigen schuld is ontstaan, bijvoorbeeld doordat u geen voorrang heeft verleend, kan de schadevergoedingsplicht van de eigenaar van het motorrijtuig worden verlaagd. U krijgt als fietser of voetganger van 14 jaar of ouder echter - ongeacht de ernst van uw eventuele eigen fout - minimaal 50% van uw schade vergoed. Dit is slechts anders als sprake is van overmacht van de bestuurder of opzet dan wel daaraan grenzende roekeloosheid van de fietser of voetganger. Overmacht van de bestuurder is bijna nooit aan de orde. Een beroep op overmacht slaagt alleen als de bestuurder van het motorrijtuig rechtens geen enkel verwijt treft en eventuele verkeersfouten van anderen voor hem zo onwaarschijnlijk waren dat hij hiermee geen rekening hoefde te houden. Een bestuurder van een motorrijtuig moet er echter op bedacht zijn dat andere verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, fouten maken.

Heeft u met opzet of daaraan grenzende roekeloosheid gehandeld?

Als er sprake is van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid aan uw zijde, dan gelden de 100%- en 50%-regels niet. Opzet of daaraan grenzende roekeloosheid wordt in de praktijk zelden aangenomen. Hiervoor moet de wederpartij bewijzen dat u zich als ongemotoriseerde verkeersdeelnemer bewust was van zeer aanzienlijk gevaar en u uw gedrag daarop desondanks niet heeft aangepast.

Wat moet u nu ?

Stap 1 is het vaststellen van de aansprakelijkheid. U dient een aansprakelijkstelling te sturen naar de eigenaar van het motorrijtuig of diens WAM-verzekeraar. Indien en voor zover aansprakelijkheid wordt erkend, kunt u naar stap 2: het afwikkelen van uw letselschade.

Is het motorrijtuig buitenlands?

Heeft u in Nederland of in de EU een verkeersongeval meegemaakt waarbij een buitenlands motorrijtuig uit een EU-land betrokken is, dan kunt u zich wenden tot:
 • de – (vaak) buitenlandse – eigenaar van het motorrijtuig;
 • diens – tevens buitenlandse – WAM-verzekeraar;
 • de Nederlandse vertegenwoordiger van de buitenlandse WAM-verzekeraar (aanbevolen).
Meer informatie vindt u op: https://insurersnlbureau.vereende.nl/vertegenwoordiger.

Is het motorrijtuig onbekend (geen kenteken) of onverzekerd?

Verzoek dan het Waarborgfonds Motorverkeer uw letselschade te vergoeden. Zij vergoedt onder bepaalde voorwaarden schade veroorzaakt door onbekende of onverzekerde motorrijtuigen. Tips:
 • doe zo spoedig mogelijk na het verkeersongeval aangifte bij de politie;
 • zorg voor een getuigenverklaring.
Meer informatie hierover vindt u op:  https://waarborgfonds.vereende.nl/.

Wilt u weten hoe u een perfecte aansprakelijkstelling opstelt of wilt u juridische bijstand bij het verhalen van uw schade? Neemt u dan gerust – geheel vrijblijvend en kosteloos – contact op met mij of maak direct een afspraak.