Privacy Statement

1. Inleiding

CVD Letselschadeadvocaat hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe CVD Letselschadeadvocaat met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Bedrijfsgegevens

C.J.M. van Dam, handelend onder de naam CVD Letselschadeadvocaat (verder te noemen: CVD Letselschadeadvocaat)

Vlagtweddestraat 125

5036VP Tilburg

tel: 06-11104009

e-mail: info@cvdletselschade.nl

website: www.cvdletselschade.nl

KvK nummer 70660697

3. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie CVD Letselschadeadvocaat persoonsgegevens verwerkt:

 • bezoekers van cvdletselschade.nl;
 • ontvangers van (digitale) nieuwsbrieven van CVD Letselschadeadvocaat;
 • (potentiële) cliënten en diens wettelijke vertegenwoordigers of contactpersoon;
 • (potentiële) wederpartijen;
 • derden;
 • alle overige personen die met CVD Letselschadeadvocaat contact opnemen of van wie CVD Letselschadeadvocaat persoonsgegevens verwerkt;
 • bezoekers aan het kantooradres van CVD Letselschadeadvocaat.

4. Verwerking van persoonsgegevens

4.1 Bronnen

CVD Letselschadeadvocaat verwerkt persoonsgegevens die:

 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van CVD Letselschadeadvocaat zijn gegenereerd (zoals het IP-adres, browsergegevens, demografische gegevens, het surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd). Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers. CVD Letselschadeadvocaat gebruikt hiervoor Facebook en Google Analytics. CVD Letselschadeadvocaat heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google op 26 maart 2018. Zij deelt geen gegevens met Google;
 • bij het aanmelden voor dan wel tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd (zoals de door de betrokkene zelf opgegeven naam en e-mailadres of informatie over het openen van een nieuwsbrief of commerciële e-mail door de betrokkene en het klikgedrag met betrekking tot de onderdelen daarvan);
 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt (zoals NAW- en contactgegevens, medische gegevens, inkomstengegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak – andere persoonsgegevens);
 • een derde – zoals een medisch adviseur, onafhankelijke deskundigen, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, medici, behandelaars, het UWV, werkgevers, een arbeidsongeschiktheids-, beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, een beroeps- of branchevereniging, een waarnemer of ander advocatenkantoor – heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak;
 • CVD Letselschadeadvocaat heeft ontleend aan andere bronnen (social media platformen zoals Facebook of LinkedIn, openbare websites, het GBA van gemeenten, dossiers van politie of Openbaar Ministerie, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens).
 • door eventuele camerabeelden bij een bezoek aan het kantooradres van CVD Letselschadeadvocaat zijn vastgelegd. Aan de buitenzijde van de woning kunnen camerabeelden worden gemaakt, om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het kantoor. Camerabeelden worden in beginsel niet opgeslagen;

De website van CVD Letselschadeadvocaat bevat hyperlinks naar websites van anderen en social media knoppen van Facebook, Twitter en LinkedIn. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. CVD Letselschadeadvocaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van anderen of de diensten van die social media platformen. Evenmin is CVD Letselschadeadvocaat verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor een antwoord op de vraag hoe Facebook, Twitter en LinkedIn met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacy statements van deze platformen.

Bijzondere persoonsgegevens die CVD Letselschadeadvocaat verwerkt zijn:

 1. gegevens over de gezondheid van een (potentiële) cliënt;
 2. gegevens van (potentiële) cliënten jonger dan 16 jaar.

CVD Letselschadeadvocaat heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet worden gecontroleerd of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. CVD Letselschadeadvocaat raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat CVD Letselschadeadvocaat zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@cvdletselschade.nl, dan verwijder ik deze informatie.

4.2 Doeleinden 

CVD Letselschadeadvocaat verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • website cvdletselschade.nl verbeteren en het aanbod op uw voorkeuren afstemmen;
 • contact met u te kunnen opnemen, indien gewenst en nodig om u diensten te verlenen;
 • aan een wettelijke verplichting voldoen, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten uitvoeren en de verrichte werkzaamheden declareren;
 • gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) voor u verkrijgen;
 • dienstverlening verbeteren en anderen informeren over de ervaringen van cliënten;
 • gerichte marketingacties uitvoeren om cliënten te werven;
 • papieren dossiers vernietigen;
 • toegang tot kantoor bewaken en vertrouwelijke gegevens beschermen.

4.3 Rechtsgronden 

CVD Letselschadeadvocaat verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het inschakelen van en declareren aan derden (waarnemer, medisch adviseur, Raad voor Rechtsbijstand, wederpartij e.d.);
 • een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het toezenden van een nieuwsbrief/informatie of marketingacties en camerabeelden om veiligheidsredenen.

5. Delen van persoonsgegevens

5.1 Verwerkers

CVD Letselschadeadvocaat kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van CVD Letselschadeadvocaat persoonsgegevens verwerken. CVD Letselschadeadvocaat sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. CVD Letselschadeadvocaat maakt gebruik van de diensten van een administratie- en boekhoudbedrijf, de Raad van Rechtsbijstand en een medisch adviseur.

5.2 Derden

CVD Letselschadeadvocaat deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

 • u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent: zoals delen van een testimonial op de website of social media met bezoekers van die pagina’s of het delen van medische gegevens met mijn medisch adviseur, die van de wederpartij of een onafhankelijke deskundige;
 • dat nodig is voor de behandeling van een zaak: zoals in het kader van een (buiten)gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor Rechtsbijstand of een verzekeraar) of na een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder).
 • dat nodig is ter voldoening aan een wettelijke verplichting: zoals het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten.

CVD Letselschadeadvocaat deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

5.3 Doorgifte buiten de EER

CVD Letselschadeadvocaat geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt CVD Letselschadeadvocaat er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6. Bewaren van persoonsgegevens

CVD Letselschadeadvocaat bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. CVD Letselschadeadvocaat hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • bezoekers van de website www.cvdletselschade.nl en ontvangers van nieuwsbrieven van CVD Letselschadeadvocaat: 3 jaar en 2 maanden na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief;
 • potentiële cliënten: 5 jaar na het laatste contactmoment;
 • cliënten: papieren werkdossier: 1 jaar na afronding van de zaak, digitaal zaakdossier: 7 jaar na afronding van de zaak;
 • cliënten/wederpartijen/derden: (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

7. Beveiliging van persoonsgegevens

CVD Letselschadeadvocaat neemt ook de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus.

CVD Letselschadeadvocaat heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen die tot doel hebben de kans op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken, te weten:

 • versleuteling van persoonsgegevens;
 • wachtwoordbeveiliging, firewall, virusscanner etc.;
 • fysieke beveiliging;
 • vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplichten;
 • geen gegevens delen met derden zoals Google;
 • verwerkersovereenkomsten;
 • back-ups;
 • https/ssl beveiliging.

Ondanks deze maatregelen bestaat de kans dat zich toch een incident met betrekking tot persoonsgegevens voordoet. CVD Letselschadeadvocaat beschikt over een beleid dat voorziet in een stappenplan dat voorschrijft wat er moet gebeuren als zich een beveiligingsincident met betrekking tot persoonsgegevens voordoet.

8. Gevolgen van niet verstrekken persoonsgegevens

Indien een betrokkene de gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt kan dit gevolgen hebben. Indien CVD Letselschadeadvocaat de identiteit van een (potentiële) cliënt niet kan vaststellen, kan CVD Letselschadeadvocaat niet voldoen aan haar wettelijke  verplichtingen en kan de opdracht tot het leveren van juridische diensten niet worden aanvaard. Ook zonder NAW-gegevens komt geen overeenkomst van opdracht tot stand. Zonder juiste/volledige contactgegevens en bijzondere persoonsgegevens kan CVD Letselschadeadvocaat de overeenkomst niet naar behoren uitvoeren. Zonder BSN en persoonsgegevens van de partner van betrokkene kan niet met succes een toevoeging worden aangevraagd. Dit betekent dat de opdrachtgever het overeengekomen honorarium verschuldigd is. CVD kan hiervoor in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld voor de als gevolg daarvan geleden of nog te lijden schade, van welke aard dan ook.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

CVD Letselschadeadvocaat maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (profilering).

10. Wijzigingen privacy statement

CVD Letselschadeadvocaat kan dit privacy statement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van CVD Letselschadeadvocaat gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

11. Rechten, vragen en klachten

U heeft het recht CVD Letselschadeadvocaat te verzoeken:

 • persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen;
 • uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of de verwerking van uw persoonsgegevens anderszins te beperken;
 • tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken;

U kunt uw verzoek sturen naar e-mail: info@cvdletselschade.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop CVD Letselschadeadvocaat persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met info@cvdletselschade.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via deze link.